Povinné elektronické schránky pre firmy

S účinnosťou od 1. augusta 2016 sa pre firmy, právnické osoby a zapísané organizačné zložky zavádza veľká zmena – doručovanie úradných písomností a korešpondencie do elektronickej schránky. Elektronické schránky budú totiž od tohoto dátumu povinne sprístupnená na doručovanie.

Aktualizácia 11. júla 2016: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vydal usmernenie, podľa ktorého bude proces aktivácie elektronických schránok na doručovanie prebiehať postupne, od 1. augusta 2016 do 1. januára 2017. Elektronická schránka firmy sa bude považovať za  plne aktivovanú na doručovanie úradných elektronických správ:

  • dňom, kedy sa do nej oprávnená osoba po 1. auguste 2016 po prvýkrát prihlási,
  • alebo 1. januára 2017,

podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr.

Po 1. auguste 2016 aktivácii elektronickej schránky na doručovanie by tak všetky štátne orgány a súdy mali povinne doručovať písomnosti do elektronickej schránky firmy. V prípade, že orgán verejnej moci doručuje písomnosť elektronicky, nie je povinný ju doručovať paralelne aj v listinnej podobe.

Firmy sa tak o zahájených súdnych konaniach môžu od okamihu plnej aktivácie schránky na doručovanie dozvedieť už iba pravidelnou kontrolou elektronickej schránky. Netreba zabúdať na to, že žalobu či predvolanie na súdne pojednávanie je možné do aktivovanej elektronickej schránky riadne a platne doručiť bez ohľadu na to, či sa do nej oprávnená osoba pravidelne prihlasuje, alebo nie.

Uloženie elektronickej správy v elektronickej schránke adresáta

Elektronická správa od súdu alebo orgánu verejnej moci adresovaná účastníkovi sa považuje za uloženú v okamihu, od ktorého je objektívne dostupná v elektronickej schránke adresáta, obvykle niekoľko sekúnd po odoslaní správy súdom alebo orgánom štátnej správy. Okamihom uloženia správa však ešte nie je doručená, a adresátovi preto nebežia žiadne lehoty.

Doručenie elektronickej správy

Okamih doručenia elektronickej správy je dôležitý pre beh lehôt, v ktorých je potrebné učiniť zodpovedajúci úkon voči orgánu štátnej správy či súdu. Zákon o eGovernmente  rozlišuje, či ide o správu určenú do vlastných rúk adresáta, alebo “obyčajnú správu”.

Obyčajné správy (nie do vlastných rúk)

Obyčajné správy sa považujú za doručené už nasledujúcim dňom po uložení elektronickej správy v elektronickej schránke adresáta. To znamená, že ak je správa odoslaná v piatok večer (a obvykle za niekoľko sekúnd uložená v schránke adresáta), považuje sa za doručenú už nasledujúci deň, teda v sobotu.

Správy do vlastných rúk

Správy určené do vlastných rúk sa považujú za doručené buď v okamihu, v ktorom adresát po prihlásení do svojej elektronickej schránky pred otvorením uloženej správy potvrdí doručenku (bez potvrdenia doručenky mu správa nebude sprístupnená, a naďalej sa bude považovať za nedoručenú), alebo okamihom uplynutia 15 dennej úložnej lehoty, ktorá začne plynúť odo dňa nasledujúceho po uložení správy v elektronickej schránke adresáta (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr).

Fikcia doručenia

Ak sa adresát do svojej elektronickej schránky neprihlási včas, nastáva u elektronických správ určených do vlastných rúk tzv. fikcia doručenia, a správy sa po 15 dňoch od ich uloženia v schránke adresáta považujú za doručené.

Rozsudok pre zmeškanie

Do vlastných rúk súd okrem iného účastníkom doručuje tiež žalobu a výzvu, aby sa účastník k žalobe kvalifikovane vyjadril (t.z. uviedol rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojil rozhodné listiny a označil dôkazy, ktorých sa dovoláva). Ak účastník tejto výzve súdu nevyhovie (napríklad preto, že sa neprihlásil do elektronickej schránky a o výzve sa nedozvedel), má súd možnosť na návrh žalobcu za určitých podmienok vydať tzv. vyhovujúci rozsudok pre zmeškanie.  Tento rozsudok obsahuje len stručné odôvodnenie procesného nároku žalobcu a dôvod, pre ktorý bol vydaný (napr. nezaslanie kvalifikovaného vyjadrenia v súdom stanovenej lehote). Súd pri vydaní tohoto rozsudku neskúma, či žalobca skutočne má nárok na požadované plnenie.

Zvrátiť už vydaný rozsudok pre zmeškanie nie je jednoduché (ale ani nemožné). Dôvody, pre ktoré sa člen orgánu obchodnej spoločnosti do elektronickej schránky neprihlásil, je však treba starostlivo naformulovať a pred súdom ich uplatniť v stanovenej 15 dennej lehote od okamihu, v ktorom sa účastník o doručení písomnosti do elektronickej schránky dozvedel.

Riešenie?

Riešením, ako sa vyhnúť možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie, je pravidelná kontrola elektronickej schránky firmy, a to už od 1. augusta 2016 okamihu aktivácie elektronickej schránky pre doručovanie. Ak si členovia orgánov spoločnosti na túto činnosť netrúfajú, je možné zveriť správu elektronickej schránky advokátovi, ktorý ju bude pravidelne kontrolovať, a v prípade, že do elektronickej schránky firmy bude čokoľvek doručené, zabezpečí informovanie zodpovedných osôb, prípadne navrhne kroky, ako postupovať.

Toto riešenie je výhodné aj v tom, že súčasťou dohody o správe elektronickej schránky môže byť tiež doložka, že v prípade nedostupnosti zodpovednej osoby zabezpečí advokát nevyhnutné kroky k tomu, aby predišiel vydaniu rozsudku pre zmeškanie či iným negatívnym dôsledkom spojeným s neprihlásením sa do elektronickej schránky.

Máte záujem o viac informácií o správe elektronických schránok advokátom?