Povinné elektronické schránky “odložené”

Dňa 11. júla 2016 vydal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu usmernenie, podľa ktorého bude proces aktivácie elektronických schránok firmám na doručovanie úradných a súdnych zásielok prebiehať postupne, a to od 1. augusta 2016 do 1. januára 2017. Elektronická schránka firmy sa bude považovať za  plne aktivovanú na doručovanie úradných elektronických správ:

  • dňom, kedy sa do nej oprávnená osoba po 1. auguste 2016 po prvýkrát prihlási,
  • alebo 1. januára 2017,

podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr.

O záväznosti tohto usmernenia a jeho súlade so znením zákona o eGovernmente, podľa ktorého majú byť schránky na doručovanie firmám aktivované od 1. augusta 2016, je možné oprávnene pochybovať, dá sa však predpokladať, že súdy a orgány štátnej správy sa budú týmto usmernením (aj s ohľadom na svoju technickú nepripravenosť) riadiť.

Štatutári firiem, ktorí chcú aktiváciu elektronickej schránky na doručovanie úradných písomností čo možno najviac oddialiť, by sa preto od 1. augusta 2016 do 1. januára 2017 nemali do elektronickej schránky svojej firmy prihlasovať, aby tak nespôsobili jej aktiváciu na doručovanie. S aktiváciou elektronickej schránky na doručovanie sú totiž spojené dôležité povinnosti, ktorým sa firmy s aktivovanou elektronickou schránkou nemôžu vyhnúť.