Nehnuteľnosti

 • Zmluvy o prevode nehnuteľností
  • Predaj/kúpa domu
  • Predaj/kúpa bytu
  • Darovanie (bez/so zriadením vecného bremena)
  • Preverenie právnych vád prevádzanej nehnuteľnosti
  • Spracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
  • Spracovanie priznania k dani z nehnuteľností
  • Kontrola podmienok hypotečných zmlúv
  • Advokátska úschova kúpnej ceny za nehnuteľnosť
 • Nájomné zmluvy
  • Príprava nájomných zmlúv
  • Výpoveď z nájmu
  • Posúdenie platnosti výpovedi nájomnej zmluvy
 • Povinnosti prenajímateľa pri krátkodobom prenájme/ubytovaní (Airbnb)
 • Zmluvy o vysporiadaní spoluvlastníctva
 • Zmluvy o výstavbe
 • Bytové právo – stanovy, napadnutie platnosti uznesení, prechod dlhov

Potrebujete pomôcť s nehnuteľnosťou?