Zastupovanie pred súdom a správnymi orgánmi

V prípade súdneho sporu či zložitejšieho správneho konania je základom úspechu kvalitné právne zastúpenie. Advokát Vám už pred podaním žaloby či návrhu môže odhaliť silné a slabé stránky Vašej pozície, upozorniť na riziká, ktoré sú s podaním žaloby spojené (najčastejšie premlčanie nároku), poukázať na potrebu doplnenia dôkazov, preveriť solventnosť protistrany (a teda aj účelnosť vedenia sporu), prípadne odhadnúť úspešnosť Vašej veci.

Základom kvalitnej právnej služby v súdnom konaní je predovšetkým podrobné štúdium klientom dodaných podkladov, práca s judikatúrou vyšších súdov v analogických veciach, a precízne spísanie žaloby, vyjadrenia, odvolania, či iných návrhov; to platí najmä od doby účinnosti nových procesných predpisov, ktoré významným spôsobom obmedzujú možnosť doplňovať tvrdenia či návrhy na dokazovanie v neskorších fázach súdneho konania.

Mnoho účastníkov súdneho konania sa spolieha na vzory žalôb zdarma prístupné na internete, či na iné voľne dostupné právne rady, tento postup však vzhľadom na vyššie uvedené nemožno odporučiť. Použitím jednoduchého a unifikovaného vzoru bez kvalifikovaného posúdenia veci advokátom sa účastník konania vystavuje riziku, že v súdnom spore neuspeje. To so sebou často nesie aj povinnosť nahradiť úspešnej strane sporu trovy konania za zastúpenie advokátom.

Advokátska kancelária Vám poskytne tieto služby:

  • Zastupovanie v priebehu súdneho sporu
  • Zastupovanie pred štátnymi orgánmi
  • Žaloby, návrhy
  • Vyjadrenia k podaniam protistrany
  • Odvolania
  • Dovolania
  • Ústavné sťažnosti
  • Náhrada škody spôsobenej štátom

Chcete vedieť viac?