Poskytované právne služby

Podnikanie

 • Príprava/revízie obchodných zmlúv
 • Odporučenie vhodného postupu, posúdenie rizík
 • Firmy – zakladanie spoločností, spoločenské zmluvy, stanovy, valné zhromaždenia, zmluvy o výkone funkcie, zmluvy o prevode obchodného podielu/akcií, obchodné zmluvy (kúpne, o dielo, prevod podniku, nepomenované zmluvy)
 • Ochrana dobrého mena, know-how
 • Startupy
 • a ďalšie služby pre podnikateľov…

Nehnuteľnosti

IT právo

 • Software – licencie, implementácia, neoprávnené použitie, SaaS
 • Domény – zmluvy o prevode domény, doménové spory, registrácia domén
 • Internetové stránky – všeobecné obchodné podmienky e-shopov, ochrana spotrebiteľa
 • Cloud – ochrana osobných údajov
 • a ďalšie služby v oblasti práva IT…

Autorské právo

 • Licenčné zmluvy
 • Neoprávnené použitie diela
 • Ochrana fotografického, architektonického, literáneho, hudobného, audiovizuálneho, dizajnového, či typografického diela
 • Dohody o výkone spoluautorského práva
 • Registrácia hudebných diel
 • Kolektívna správa autorských práv
 • a ďalšie služby v oblasti autorského práva…

Konanie pred súdmi a správne konanie

Ochranné známky

Ďalšie služby

 • Pracovné právo – pracovné zmluvy, výpovede, posúdenie platnosti ukončenia pracovného pomeru
 • Ochrana osobnosti – život, zdravie, vážnosť, česť, meno, súkromie, prejavy osobnej povahy
 • Náhrada škody
 • Advokátske úschovy – kúpna cena pri prevodoch nehnuteľností, úschova listín
 • Autorizovaná konverzia dokumentov – do listinnej aj elektronickej podoby
 • Lustrácia katastru nehnuteľností, preverenie obchodných partnerov
 • a ďalšie…