Advokát

Erik Jurista

Pred tým, než Vám právnik začne udeľovať právne rady, mal by porozumieť Vášmu cieľu (obchodnému zámeru, predstave, problému či životnej situácii). A to predovšetkým po ľudskej a odbornej stránke.

Právo nemá byť prekážkou, ktorú je treba cestou k cieľu prekonať, ale má byť nástrojom, ktorým je možné cestu k cieľu skrátiť a zjednodušiť. Právne služby preto poskytujem v oblastiach, ktorým rozumiem nielen ako právnik. Som totiž aj amatérsky fotograf, s nadšením pre architektúru, dizajn, typografiu, hudbu a umenie.

Viem, aký je rozdiel medzi počítačovým programom a softwarom alebo medzi prevodom a transferom domény. Viem, čo je to cloud, orientujem sa medzi pojmami ERP/ASP/SaaS/SLA. Rozumiem spôsobu implementáce IT systémov a chápem, že odchýlka od dojednanej funkcionality nemusí znamenať stratu jeho funkčnosti.

Zároveň však nestrácam kontakt s bežným občianskym a podnikateľským životom, rozumiem podnikaniu aj nehnuteľnostiam, dokážem presadzovať Vaše práva pred súdom a správnymi orgánmi. Viem poradiť so zmluvami aj s rozhodnutím o tom, ako vo Vašej veci postupovať.

Nezáleží na tom, či mestom, v ktorom žijete a podnikáte, sú Piešťany alebo Bratislava. Kvalitné právne služby môžete dostať všade, kde to potrebujete.

Skúste to.

Členstvo v profesných komorách

 • Slovenská advokátska komora: usadený euroadvokát, reg. č. SAK: 300322
 • Česká advokátní komora: advokát, ev. č. ČAK: 16575

Vzdelanie

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe

Skúsenosti

Obchodné právo

 • právo obchodných spoločností, zmluvy členov orgánov, vnútorné predpisy
 • príprava a pripomienkovanie obchodných zmlúv
 • príprava právnych analýz a stanovísk, posúdenie rizík
 • príprava žalôb, odvolaní, vyjadrení a iných procesných návrhov
 • príprava mimoriadnych opravných prostriedkov a ústavných sťažností
 • zastupovanie klientov: autorizovaný distribútor automobilov, spoločnosť podnikajúca v regulovanom odvetví vodohospodárstva, developerská spoločnosť, mesto pri výkone svojej pôsobnosti, etc.

Právo nehmotných statkov

 • zmluvy o vytvorení a implementácii software
 • všeobecné obchodné podmienky spoločnosti realizujúcej SW audity
 • prevody doménových mien druhej úrovne
 • ochrana osobnosti
 • neoprávnené zásahy do autorského práva
 • licenčné zmluvy
 • ochranné známky

Municipálne právo

 • poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 • obmedzenia mesta pri nakladaní s majetkom
 • verejné obstarávanie

Procesné právo

 • špecializácia na súdne exekúcie a výkon rozhodnutia v komplikovaných prípadoch, a to ako na strane povinných, tak aj oprávnených
 • príprava obhajoby súdneho exekútora v disciplinárnom konaní pred Najvyšším správnym súdom ČR

Ďalšie

 • právo nehnuteľností, bytové právo
 • vodohospodárske právo
 • určenie vlastníctva k pozemkom mimo reštitučné predpisy
 • špecifické inominátne kontrakty